Правила и условия (Terms & Conditions), Privacy Policy

Въведение

Тези Стандартни Условия и Условия на Уебсайта, написани на тази страница, ще управляват Вашето ползване на този уебсайт. Тези Условия ще бъдат приложени изцяло и ще повлияят върху използването на този Уебсайт. Използвайки този уебсайт, Вие се съгласихте да приемете всички условия, описани тук. Не трябва да използвате този уебсайт, ако не сте съгласни с някои от тези стандартни условия на уебсайта.

Непълнолетни или лица под 18 години не могат да използват този уебсайт.

Права за интелектуална собственост

Освен съдържанието, което притежавате, съгласно тези Условия, HRISI’S ART LIMITED и / или нейните лицензодатели притежават всички права върху интелектуалната собственост и материали, съдържащи се в този уебсайт.

Получавате ограничен лиценз само за целите на разглеждането на материалите, съдържащи се на този уебсайт

Ограничения

Вие сте специално ограничени от всички изброени по-долу

Публикуване на материали на уебсайтове в други медии;

продажба, подлицензиране и / или друго комерсиализиране на материали на уебсайта;

Публично представяне и / или показване на материали на уебсайта;

Използване на този уебсайт по какъвто и да е начин, който е или може да бъде вреден за този уебсайт;

Използване на този уебсайт по начин, който влияе на достъпа на потребителя до този уебсайт;

Използването на този уебсайт в противоречие с приложимите закони и разпоредби или по някакъв начин може да причини вреда на уебсайта или на всяко лице или стопански субект;

участие в извличане на данни, събиране на данни, извличане на данни или друга подобна дейност във връзка с този уебсайт;

да използвате този уебсайт, за да участвате в каквато и да е реклама или маркетинг.

Някои области от този уебсайт са ограничени от достъпа ви до вас и HRISI’S ART LIMITED може допълнително да ограничи достъпа ви до всички области на този уебсайт, по всяко време, по абсолютно усмотрение. Всяко потребителско име и парола, които може да имате за този уебсайт, са поверителни и трябва да запазите поверителност.

Вашето съдържание

В тези Общи условия на уебсайта „Вашето съдържание“ означава всеки аудио, видео текст, изображение или друг материал, който изберете да се показва на този уебсайт. Чрез показване на Вашето съдържание, вие предоставяте на HRISI’S ART LIMITED неексклузивен, световен неотменим, под лицензиран лиценз за използване, възпроизвеждане, адаптиране, публикуване, превод и разпространение във всички медии.

Вашето съдържание трябва да е Ваше и не трябва да нарушава правата на трети страни. HRISI’S ART LIMITED си запазва правото да премахне всяко от Вашето съдържание от този уебсайт по всяко време без предизвестие.

Без гаранции

Този уебсайт се предоставя „както е“, с всички недостатъци, и HRISI’S ART LIMITED не изразява никакви претенции или гаранции от какъвто и да е вид, свързани с този уебсайт или с материалите, съдържащи се на този уебсайт. Също така нищо, съдържащо се на този уебсайт, не трябва да се тълкува като съвет.

Ограничаване на отговорността

В никакъв случай HRISI’S ART LIMITED, нито някой от нейните служители, директори и служители, ще бъдат държани отговорни за нещо, произтичащо от или по какъвто и да е начин свързано с използването на този уебсайт, независимо дали тази отговорност е по договор. HRISI’S ART LIMITED, включително нейните служители, директори и служители, не носят отговорност за каквато и да е косвена, последваща или специална отговорност, произтичаща от или по какъвто и да е начин свързана с използването на този уебсайт.

Обезщетение

С настоящото Вие обезщетявате в най-пълна степен HRISI’S ART LIMITED от и срещу всички и / или всички задължения, разходи, искания, причини за действие, щети и разходи, възникнали по някакъв начин, свързани с нарушаването на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия.

Делимост

Ако се установи, че някоя разпоредба от настоящите Условия е невалидна съгласно който и да е приложим закон, тези разпоредби се заличават, без да се засягат останалите разпоредби на настоящото споразумение.

Изменение на Условията

HRISI’S ART LIMITED има право да ревизира настоящите Условия по всяко време, както счете за необходимо, и чрез използването на този уебсайт се очаква редовно да преглеждате тези Условия.

Назначение

На HRISI’S ART LIMITED е позволено да възлага, прехвърля и възлага своите права и / или задължения по настоящите Общи условия без никакво уведомление. Въпреки това, нямате право да възлагате, прехвърляте или сключвате договори с подизпълнители за някое от вашите права и / или задължения по настоящите Общи условия.

Цялостно споразумение

Тези Условия представляват цялото споразумение между HRISI’S ART LIMITED и Вас във връзка с използването на този Уебсайт и заместват всички предишни споразумения и договорености.

Приложим закон и юрисдикция

Тези Условия ще се управляват и тълкуват в съответствие със законите на Обединеното кралство и Вие се подчинявате на изключителната юрисдикция на държавните и федералните съдилища, разположени в Обединеното кралство, за разрешаване на спорове.

Тези условия са създадени от termsandcondiitionssample.com

Introduction

These Website Standard Terms and Conditions written on this webpage shall manage your use of this website. These Terms will be applied fully and affect to your use of this Website. By using this Website, you agreed to accept all terms and conditions written in here. You must not use this Website if you disagree with any of these Website Standard Terms and Conditions.

Minors or people below 18 years old are not allowed to use this Website.

Intellectual Property Rights

Other than the content you own, under these Terms, HRISI’S ART LIMITED and/or its licensors own all the intellectual property rights and materials contained in this Website.

You are granted limited license only for purposes of viewing the material contained on this Website

Restrictions

You are specifically restricted from all of the following

 • publishing any Website material in any other media;
 • selling, sublicensing and/or otherwise commercializing any Website material;
 • publicly performing and/or showing any Website material;
 • using this Website in any way that is or may be damaging to this Website;
 • using this Website in any way that impacts user access to this Website;
 • using this Website contrary to applicable laws and regulations, or in any way may cause harm to the Website, or to any person or business entity;
 • engaging in any data mining, data harvesting, data extracting or any other similar activity in relation to this Website;
 • using this Website to engage in any advertising or marketing.

Certain areas of this Website are restricted from being access by you and HRISI’S ART LIMITED may further restrict access by you to any areas of this Website, at any time, in absolute discretion. Any user ID and password you may have for this Website are confidential and you must maintain confidentiality as well.

Your Content

In these Website Standard Terms and Conditions, “Your Content” shall mean any audio, video text, images or other material you choose to display on this Website. By displaying Your Content, you grant HRISI’S ART LIMITED a non-exclusive, worldwide irrevocable, sub licensable license to use, reproduce, adapt, publish, translate and distribute it in any and all media.

Your Content must be your own and must not be invading any third-party’s rights. HRISI’S ART LIMITED reserves the right to remove any of Your Content from this Website at any time without notice.

No warranties

This Website is provided “as is,” with all faults, and HRISI’S ART LIMITED express no representations or warranties, of any kind related to this Website or the materials contained on this Website. Also, nothing contained on this Website shall be interpreted as advising you.

Limitation of liability

In no event shall HRISI’S ART LIMITED, nor any of its officers, directors and employees, shall be held liable for anything arising out of or in any way connected with your use of this Website whether such liability is under contract.  HRISI’S ART LIMITED, including its officers, directors and employees shall not be held liable for any indirect, consequential or special liability arising out of or in any way related to your use of this Website.

Indemnification

You hereby indemnify to the fullest extent HRISI’S ART LIMITED from and against any and/or all liabilities, costs, demands, causes of action, damages and expenses arising in any way related to your breach of any of the provisions of these Terms.

Severability

If any provision of these Terms is found to be invalid under any applicable law, such provisions shall be deleted without affecting the remaining provisions herein.

Variation of Terms

HRISI’S ART LIMITED is permitted to revise these Terms at any time as it sees fit, and by using this Website you are expected to review these Terms on a regular basis.

Assignment

The HRISI’S ART LIMITED is allowed to assign, transfer, and subcontract its rights and/or obligations under these Terms without any notification. However, you are not allowed to assign, transfer, or subcontract any of your rights and/or obligations under these Terms.

Entire Agreement

These Terms constitute the entire agreement between HRISI’S ART LIMITED and you in relation to your use of this Website, and supersede all prior agreements and understandings.

Governing Law & Jurisdiction

These Terms will be governed by and interpreted in accordance with the laws of the United Kingdom, and you submit to the non-exclusive jurisdiction of the state and federal courts located in United Kingdom for the resolution of any disputes.

These terms and conditions have been generated at termsandcondiitionssample.com.

Effective date: June 1, 2019

HRISI’S ART LTD („us“, „we“, or „our“) operates the https://www.bulgaria2.co.uk/ website (the „Service“).

This page informs you of our policies regarding the collection, use, and disclosure of personal data when you use our Service and the choices you have associated with that data.

We use your data to provide and improve the Service. By using the Service, you agree to the collection and use of information in accordance with this policy. Unless otherwise defined in this Privacy Policy, terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, accessible from https://www.bulgaria2.co.uk/

Definitions

 • ServiceService is the https://www.bulgaria2.co.uk/ website operated by HRISI’S ART LTD
 • Personal DataPersonal Data means data about a living individual who can be identified from those data (or from those and other information either in our possession or likely to come into our possession).
 • Usage DataUsage Data is data collected automatically either generated by the use of the Service or from the Service infrastructure itself (for example, the duration of a page visit).
 • CookiesCookies are small pieces of data stored on your device (computer or mobile device).
 • Data ControllerData Controller means the natural or legal person who (either alone or jointly or in common with other persons) determines the purposes for which and the manner in which any personal information are, or are to be, processed.For the purpose of this Privacy Policy, we are a Data Controller of your Personal Data.
 • Data Processors (or Service Providers)Data Processor (or Service Provider) means any natural or legal person who processes the data on behalf of the Data Controller.We may use the services of various Service Providers in order to process your data more effectively.
 • Data Subject (or User)Data Subject is any living individual who is using our Service and is the subject of Personal Data.

Information Collection And Use

We collect several different types of information for various purposes to provide and improve our Service to you.

Types of Data Collected

Personal Data

While using our Service, we may ask you to provide us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify you („Personal Data“). Personally identifiable information may include, but is not limited to:

 • Email address
 • First name and last name
 • Phone number
 • Address, State, Province, ZIP/Postal code, City
 • Cookies and Usage Data
Usage Data

We may also collect information how the Service is accessed and used („Usage Data“). This Usage Data may include information such as your computer’s Internet Protocol address (e.g. IP address), browser type, browser version, the pages of our Service that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages, unique device identifiers and other diagnostic data.

Tracking & Cookies Data

We use cookies and similar tracking technologies to track the activity on our Service and hold certain information.

Cookies are files with small amount of data which may include an anonymous unique identifier. Cookies are sent to your browser from a website and stored on your device. Tracking technologies also used are beacons, tags, and scripts to collect and track information and to improve and analyze our Service.

You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may not be able to use some portions of our Service.

Examples of Cookies we use:

 • Session Cookies. We use Session Cookies to operate our Service.
 • Preference Cookies. We use Preference Cookies to remember your preferences and various settings.
 • Security Cookies. We use Security Cookies for security purposes.

Use of Data

HRISI’S ART LTD uses the collected data for various purposes:

 • To provide and maintain our Service
 • To notify you about changes to our Service
 • To allow you to participate in interactive features of our Service when you choose to do so
 • To provide customer support
 • To gather analysis or valuable information so that we can improve our Service
 • To monitor the usage of our Service
 • To detect, prevent and address technical issues

Legal Basis for Processing Personal Data Under General Data Protection Regulation (GDPR)

If you are from the European Economic Area (EEA), HRISI’S ART LTD legal basis for collecting and using the personal information described in this Privacy Policy depends on the Personal Data we collect and the specific context in which we collect it.

HRISI’S ART LTD may process your Personal Data because:

 • We need to perform a contract with you
 • You have given us permission to do so
 • The processing is in our legitimate interests and it’s not overridden by your rights
 • For payment processing purposes
 • To comply with the law

Retention of Data

HRISI’S ART LTD will retain your Personal Data only for as long as is necessary for the purposes set out in this Privacy Policy. We will retain and use your Personal Data to the extent necessary to comply with our legal obligations (for example, if we are required to retain your data to comply with applicable laws), resolve disputes, and enforce our legal agreements and policies.

HRISI’S ART LTD will also retain Usage Data for internal analysis purposes. Usage Data is generally retained for a shorter period of time, except when this data is used to strengthen the security or to improve the functionality of our Service, or we are legally obligated to retain this data for longer time periods.

Transfer Of Data

Your information, including Personal Data, may be transferred to — and maintained on — computers located outside of your state, province, country or other governmental jurisdiction where the data protection laws may differ than those from your jurisdiction.

If you are located outside United Kingdom and choose to provide information to us, please note that we transfer the data, including Personal Data, to United Kingdom and process it there.

Your consent to this Privacy Policy followed by your submission of such information represents your agreement to that transfer.

HRISI’S ART LTD will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this Privacy Policy and no transfer of your Personal Data will take place to an organization or a country unless there are adequate controls in place including the security of your data and other personal information.

Disclosure Of Data

Disclosure for Law Enforcement

Under certain circumstances, HRISI’S ART LTD may be required to disclose your Personal Data if required to do so by law or in response to valid requests by public authorities (e.g. a court or a government agency).

Legal Requirements

HRISI’S ART LTD may disclose your Personal Data in the good faith belief that such action is necessary to:

 • To comply with a legal obligation
 • To protect and defend the rights or property of HRISI’S ART LTD
 • To prevent or investigate possible wrongdoing in connection with the Service
 • To protect the personal safety of users of the Service or the public
 • To protect against legal liability

Security Of Data

The security of your data is important to us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your Personal Data, we cannot guarantee its absolute security.

Your Data Protection Rights Under General Data Protection Regulation (GDPR)

If you are a resident of the European Economic Area (EEA), you have certain data protection rights. HRISI’S ART LTD aims to take reasonable steps to allow you to correct, amend, delete, or limit the use of your Personal Data.

If you wish to be informed what Personal Data we hold about you and if you want it to be removed from our systems, please contact us.

In certain circumstances, you have the following data protection rights:

 • The right to access, update or to delete the information we have on you. Whenever made possible, you can access, update or request deletion of your Personal Data directly within your account settings section. If you are unable to perform these actions yourself, please contact us to assist you.
 • The right of rectification. You have the right to have your information rectified if that information is inaccurate or incomplete.
 • The right to object. You have the right to object to our processing of your Personal Data.
 • The right of restriction. You have the right to request that we restrict the processing of your personal information.
 • The right to data portability. You have the right to be provided with a copy of the information we have on you in a structured, machine-readable and commonly used format.
 • The right to withdraw consent. You also have the right to withdraw your consent at any time where HRISI’S ART LTD relied on your consent to process your personal information.

Please note that we may ask you to verify your identity before responding to such requests.

You have the right to complain to a Data Protection Authority about our collection and use of your Personal Data. For more information, please contact your local data protection authority in the European Economic Area (EEA).

Service Providers

We may employ third party companies and individuals to facilitate our Service („Service Providers“), to provide the Service on our behalf, to perform Service-related services or to assist us in analyzing how our Service is used.

These third parties have access to your Personal Data only to perform these tasks on our behalf and are obligated not to disclose or use it for any other purpose.

Analytics

We may use third-party Service Providers to monitor and analyze the use of our Service.

 • Google AnalyticsGoogle Analytics is a web analytics service offered by Google that tracks and reports website traffic. Google uses the data collected to track and monitor the use of our Service. This data is shared with other Google services. Google may use the collected data to contextualize and personalize the ads of its own advertising network.You can opt-out of having made your activity on the Service available to Google Analytics by installing the Google Analytics opt-out browser add-on. The add-on prevents the Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, and dc.js) from sharing information with Google Analytics about visits activity.For more information on the privacy practices of Google, please visit the Google Privacy & Terms web page: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Behavioral Remarketing

HRISI’S ART LTD uses remarketing services to advertise on third party websites to you after you visited our Service. We and our third-party vendors use cookies to inform, optimize and serve ads based on your past visits to our Service.

Payments

We may provide paid products and/or services within the Service. In that case, we use third-party services for payment processing (e.g. payment processors).

We will not store or collect your payment card details. That information is provided directly to our third-party payment processors whose use of your personal information is governed by their Privacy Policy. These payment processors adhere to the standards set by PCI-DSS as managed by the PCI Security Standards Council, which is a joint effort of brands like Visa, Mastercard, American Express and Discover. PCI-DSS requirements help ensure the secure handling of payment information.

The payment processors we work with are:

Links To Other Sites

Our Service may contain links to other sites that are not operated by us. If you click on a third party link, you will be directed to that third party’s site. We strongly advise you to review the Privacy Policy of every site you visit.

We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

Children’s Privacy

Our Service does not address anyone under the age of 18 („Children“).

We do not knowingly collect personally identifiable information from anyone under the age of 18. If you are a parent or guardian and you are aware that your Children has provided us with Personal Data, please contact us. If we become aware that we have collected Personal Data from children without verification of parental consent, we take steps to remove that information from our servers.

Changes To This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

We will let you know via email and/or a prominent notice on our Service, prior to the change becoming effective and update the „effective date“ at the top of this Privacy Policy.

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us:

This is the Cookie Policy for HRISI’S ART, accessible from https://www.bulgaria2.co.uk/

What Are Cookies

As is common practice with almost all professional websites this site uses cookies, which are tiny files that are downloaded to your computer, to improve your experience. This page describes what information they gather, how we use it and why we sometimes need to store these cookies. We will also share how you can prevent these cookies from being stored however this may downgrade or ‘break’ certain elements of the sites functionality.

For more general information on cookies see the Wikipedia article on HTTP Cookies.

How We Use Cookies

We use cookies for a variety of reasons detailed below. Unfortunately in most cases there are no industry standard options for disabling cookies without completely disabling the functionality and features they add to this site. It is recommended that you leave on all cookies if you are not sure whether you need them or not in case they are used to provide a service that you use.

Disabling Cookies

You can prevent the setting of cookies by adjusting the settings on your browser (see your browser Help for how to do this). Be aware that disabling cookies will affect the functionality of this and many other websites that you visit. Disabling cookies will usually result in also disabling certain functionality and features of the this site. Therefore it is recommended that you do not disable cookies.

The Cookies We Set

Account related cookies

If you create an account with us then we will use cookies for the management of the signup process and general administration. These cookies will usually be deleted when you log out however in some cases they may remain afterwards to remember your site preferences when logged out.

Login related cookies

We use cookies when you are logged in so that we can remember this fact. This prevents you from having to log in every single time you visit a new page. These cookies are typically removed or cleared when you log out to ensure that you can only access restricted features and areas when logged in.

Email newsletters related cookies

This site offers newsletter or email subscription services and cookies may be used to remember if you are already registered and whether to show certain notifications which might only be valid to subscribed/unsubscribed users.

Orders processing related cookies

This site offers e-commerce or payment facilities and some cookies are essential to ensure that your order is remembered between pages so that we can process it properly.

Surveys related cookies

From time to time we offer user surveys and questionnaires to provide you with interesting insights, helpful tools, or to understand our user base more accurately. These surveys may use cookies to remember who has already taken part in a survey or to provide you with accurate results after you change pages.

Forms related cookies

When you submit data to through a form such as those found on contact pages or comment forms cookies may be set to remember your user details for future correspondence.

Site preferences cookies

In order to provide you with a great experience on this site we provide the functionality to set your preferences for how this site runs when you use it. In order to remember your preferences we need to set cookies so that this information can be called whenever you interact with a page is affected by your preferences.

Third Party Cookies

In some special cases we also use cookies provided by trusted third parties. The following section details which third party cookies you might encounter through this site.

This site uses Google Analytics which is one of the most widespread and trusted analytics solution on the web for helping us to understand how you use the site and ways that we can improve your experience. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.

For more information on Google Analytics cookies, see the official Google Analytics page.

Third party analytics are used to track and measure usage of this site so that we can continue to produce engaging content. These cookies may track things such as how long you spend on the site or pages you visit which helps us to understand how we can improve the site for you.

From time to time we test new features and make subtle changes to the way that the site is delivered. When we are still testing new features these cookies may be used to ensure that you receive a consistent experience whilst on the site whilst ensuring we understand which optimisations our users appreciate the most.

As we sell products it’s important for us to understand statistics about how many of the visitors to our site actually make a purchase and as such this is the kind of data that these cookies will track. This is important to you as it means that we can accurately make business predictions that allow us to monitor our advertising and product costs to ensure the best possible price.

The Google AdSense service we use to serve advertising uses a DoubleClick cookie to serve more relevant ads across the web and limit the number of times that a given ad is shown to you.

For more information on Google AdSense see the official Google AdSense privacy FAQ.

We use adverts to offset the costs of running this site and provide funding for further development. The behavioural advertising cookies used by this site are designed to ensure that we provide you with the most relevant adverts where possible by anonymously tracking your interests and presenting similar things that may be of interest.

Several partners advertise on our behalf and affiliate tracking cookies simply allow us to see if our customers have come to the site through one of our partner sites so that we can credit them appropriately and where applicable allow our affiliate partners to provide any bonus that they may provide you for making a purchase.

We also use social media buttons and/or plugins on this site that allow you to connect with your social network in various ways. For these to work the following social media sites including; Facebook, Google, Twitter, will set cookies through our site which may be used to enhance your profile on their site or contribute to the data they hold for various purposes outlined in their respective privacy policies.

More Information

Hopefully that has clarified things for you and as was previously mentioned if there is something that you aren’t sure whether you need or not it’s usually safer to leave cookies enabled in case it does interact with one of the features you use on our site. This Cookies Policy was created with the help of the CookiePolicyGenerator.com

However if you are still looking for more information then you can contact us through one of our preferred contact methods:

Email: bulgariatwo@gmail.com